Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. IČO:46973451

Název subjektu: Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
Typ subjektu: Akciová společnost
IČO: 46973451
DIČ: CZ46973451
Plátce DPH: ANO
Datová schránka: 3ncedf2
Datum zápisu: 11.11.1992
Poslední úprava: 03.09.2015
Adresa: Římská 2135 / 45, 12000 Praha
Zapsána: Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2742

Osoby ve společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

Skutečnosti o firmě Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

 • Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

  Datum skutečnosti: 29.08.2015

 • Valná hromada tímto, v souladu s §§ 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,-Kč (padesát milionů sto devadesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 94,-Kč (devadesát čtyři korun českých), vydané jako zaknihované cenné papíry. Toto pověření je uděleno na dobu do 3.6.2020 (třetího června roku dva tisíce dvacet).

  Datum skutečnosti: 29.08.2015

 • Počet členů statutárního orgánu: 5

  Datum skutečnosti: 27.06.2014

 • Počet členů dozorčí rady: 6

  Datum skutečnosti: 27.06.2014

 • Valná hromada tímto, v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,- Kč (padesát milionů jedno sto devadesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 94,- Kč (devadesát čtyři korun českých), vydané jako zaknihované cenné papíry. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci (strategickému investorovi). Akcie mohou být upsány pouze tak, že celé emisní ážio a alespoň 30 % (třicet procent) nominální hodnoty upsaných akcií musí být splaceny nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií; zbývající část nominální hodnoty upsaných akcií musí být splacena nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií. Toto pověření je uděleno na dobu do 29. 4. 2015 (dvacátého devátého dubna roku dva tisíce patnáct).

  Datum skutečnosti: 10.06.2014

 • Pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 210 obchodního zákoníku. Valná hromada uděluje představenstvu pověření, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nejvýše o jednu třetinu dosavadního základního kapitálu tj. maximálně o 82.656.000,- Kč, a to upisováním kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 84,- Kč, vydaných na jméno v zaknihované podobě. Určením emisního kursu akcií je pověřeno představenstvo s tím, že minimální výše emisního kursu jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrované a jejich převod bude možný jen se souhlasem představenstva. Emisní kurs lze splácet i nepeněžitými vklady. V takovém případě o ocenění nepěněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, rozhodne představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady. Pověření valná hromada představenstvu uděluje na dobu pěti let, tj. nejdéle do 1.6.2013.

  Datum skutečnosti: 13.08.2008

 • Valná hormada1. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti podle § 211obchodního zákoníku:a) důvodem snížení je úhrada ztráty vzniklé v uplynulém obdobízejména z transakce s Moravia Bankou, a.s., částka odpovídajícísnížení základního kapitálu bude použita ke krytí ztráty,b) rozsah snížení činí 59.040.000,- Kčc) snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akciíze 100,-Kč na 80,- Kč, tj. snížením jmenovité hodnoty každéakcie o 20,-Kč2. ukládá představenstvu, aby v souladu s příslušnýmiustanoveními obchodního zákoníku podalo návrh na zápis sníženízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a po jeho zápisu doobchodního rejstříku pak dalo příkaz Středisku cenných papírů kzápisu nové jmenovité hodnoty akcií.

  Datum skutečnosti: 25.03.2002

 • Mimořádná valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny,a.s. konaná dne 22.ledna 1997 v souladu s § 202 a následujícímiobchodního zákoníku a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny,a.s. po projednání se usnáší o zvýšení základního jmění takto:1. Základní jmění se zvyšuje o částku 45.885.000,-- Kč.Upisování nad výši 45.885.000,-- Kč je možné, o jeho ukončenírozhodne představenstvo Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s..2. Jmenovitá hodnota nově imitovaných akcií je 100.000,-- Kč vmnožství 450 kusů a 5.000,--Kč v množství 177 kusů. Upisovanéakcie budou mít formu ,,na jméno", druh ,,kmenové" a vydány v,,listinné" podobě.3. Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat nověemitované akcie v rozsahu jejich podílu na základním jměníspolečnosti. Místem upisování je sídlo společnosti v Praze ana všech pobočkách Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Termínpřednostního práva na úpis je 15 dnů od zapsání zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, po této lhůtě budounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií.4. Emisní kurs pro upisovatele s přednostním právem se stanovína 130% nominální hodnoty akcie a pro ostatní upisovatelečiní 140% nominální hodnoty akcie.5. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% jménovité hodnoty aemisní ážio, a to v den upsání, zbývající část tj. 70%jmenovité hodnoty v termínu do 30 dnů ode dne upsání na účetHasičské vzájemné pojšťovny, a.s., číslo 3012680/5100 vedenýu Investiční a Poštovní banky, a.s. Praha.

  Datum skutečnosti: 28.05.1997

 • Společnost se zahraniční majetkovou účastí.

  Datum skutečnosti: 11.11.1992